lang 语言包变量标签
 
【基础用法】
名称:lang
功能:获取语言包变量的数据。
语法:
{eyou:lang name='这里填写变量名' /}
参数:
name='' 指定语言包变量名(来自网站后台 - 多语言功能 - 模板语言变量 / 官方语言包变量)
底层字段:
请查阅易优Cms官方提供的数据字典,找到表名 ey_language_pack
 
 
【更多示例】
-------------------------------示例1--------------------------------
描述:把模板里的中文“网站首页”替换成支持多语言调法
{eyou:lang name='sys9' /}


 小秋同学  多语言标签  2021-03-23 13:53:20    收藏:  赞(719)
学习吧_一个不错的学习网站
本文地址:https://www.qiuhai.com/doc/1473.html 复制链接 如果还有疑问,欢迎加入我们的QQ交流群:887790 加入Q群 易优最新程序下载: 点击下载
QQ在线咨询